Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

seria: Biologia i Hodowla Zwierząt


Drugie półwiecze wydawania naszej serii Zeszytów Naukowych manifestujemy m.in. poprzez wprowadzenie obok wersji drukowanej także jej kopii elektronicznej, dostępnej dla zainteresowanych poprzez sieć Internetu. Zachęcamy wszystkich autorów, krajowych i zagranicznych, prac prezentujących istotne zagadnienia z zakresu biologii i hodowli zwierząt, do publikowania w naszych Zeszytach Naukowych. Wszystkie artykuły w naszej serii są recenzowane. Punktacja czasopisma, zgodnie z Komunikatem z 23 grudnia 2015 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wynosi 5 (słownie: pięć) punktów.
Poniżej prezentujemy volumin nr: LXXXI/618/2016. Pod hasłem: Numery archiwalne - Papers archive znajdują się odsyłacze do numerów wcześniejszych z podziałem na: a) abstrakty w języku angielskim, b) zeszyty kompletne.Zeszyt: LXXXII/622/2016
WAŻNE IMPORTANT:   .
Instrukcja przygotowania publikacji do druku (PDF) Overview of the publishing process (PDF),
  Oświadczenie autora(ów) w sprawie oryginalności artykułu naukowego, praw, kosztów publikacji oraz procentowego zaangażowania współautorów (Word 97-2003) Authorship-disclosure statement form (Word 97-2003).
Podstawowe zasady recenzowania artykułów naukowych (PDF) Review process overview (PDF).
  Arkusz oceny artykułu naukowego (Word 97-2003)
Review form of the scientific paper (Word 97-2003).
  Deklaracja o nie wystąpieniu konfliktu interesów (Word 97-2003) .
Poleć nasze Zeszyty innym autorom.


Adres Redakcji:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Redakcja Zeszytów Naukowych, seria Biologia i Hodowla Zwierząt
ul. Kożuchowska 7, 50-631 Wrocław
Red. meryt.: dr hab. inż. Wojciech Kruszyński (Katedra Genetyki).Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
ul. Sopocka 23, 50-344 Wrocław
Dyrektor Wydawnictwa: dr Ewa JaworskaCopyright by Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Spis treści - Contens
 • Kosowska B, Strzała T.
  ANALIZA FILOGENETYCZNA IN SILICO SEKWENCJI AMINOKWASOWYCH CYTOCHROMU P450C21 (CYP21A1) WYBRANYCH GROMAD KRĘGOWCÓW
  IN SILICO PHYLOGENETIC ANALYSIS OF CYTOCHROME P450C21 (CYP 21A1) AMINO ACID SEQUENCES FROM CHOOSEN GROUPS OF VERTEBRATES.
 • Orlański T., Nowakowski P., Pawlina E.
  ZRÓŻNICOWANIE MASY TUSZ ORAZ MASY TROFEÓW KOZŁÓW SAREN (CAPREOLUS CAPREOLUS L.) Z OBWODÓW ŁOWIECKICH POLNYCH I LEŚNYCH POWIATU LEGNICKIEGO (DOLNY ŚLĄSK)
  DIVERSITY IN CARCASS WEIGHT AND TROPHY MASS OF ROE DEER (CAPREOLUS CAPREOLUS L.) BUCKS FROM FIELD AND FOREST HUNTING AREAS OF LEGNICA DISTRICT (LOWER SILESIA)
 • Para J., Danielewicz K., Marszałek-Kruk B., Mucha A.
  ANALIZA MOLEKULARNA EKSONU 10 GENU TCOF1 U DZIEWCZYNEK I CHŁOPCÓW Z ZESPOŁEM TREACHERA COLLINSA
  MOLECULAR ANALYSIS OF EXON 10 OF THE TCOF1 GENE IN GIRLS AND BOYS WITH TREACHER COLLINS SYNDROME.
 • Pawlina E., Trochowski S.
  ZWIĄZEK PRZYCZYN BRAKOWANIA KRÓW RASY POLSKIEJ HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKIEJ Z ICH CECHAMI UŻYTKOWYMI
  RELATIONSHIP OF REASONS OF CULLING COWS OF POLISH HOLSTEIN-FRIESIAN WITH THEIR PRODUCTIONS TRAITS.

 

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2016