Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

seria: Biologia i Hodowla Zwierząt


Drugie półwiecze wydawania naszej serii Zeszytów Naukowych manifestujemy m.in. poprzez wprowadzenie obok wersji drukowanej także jej kopii elektronicznej, dostępnej dla zainteresowanych poprzez sieć Internetu. Zachęcamy wszystkich autorów, krajowych i zagranicznych, prac prezentujących istotne zagadnienia z zakresu biologii i hodowli zwierząt, do publikowania w naszych Zeszytach Naukowych. Wszystkie artykuły w naszej serii są recenzowane. Punktacja czasopisma, zgodnie z Komunikatem z 23 grudnia 2015 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wynosi 5 (słownie: pięć) punktów.
Poniżej prezentujemy volumin nr: LXXXI/618/2016. Pod hasłem: Numery archiwalne - Papers archive znajdują się odsyłacze do numerów wcześniejszych z podziałem na: a) abstrakty w języku angielskim, b) zeszyty kompletne.Zeszyt: LXXXI/618/2016
WAŻNE IMPORTANT:   .
Instrukcja przygotowania publikacji do druku (PDF) Overview of the publishing process (PDF),
  Oświadczenie autora(ów) w sprawie oryginalności artykułu naukowego, praw, kosztów publikacji oraz procentowego zaangażowania współautorów (Word 97-2003) Authorship-disclosure statement form (Word 97-2003).
Podstawowe zasady recenzowania artykułów naukowych (PDF) Review process overview (PDF).
  Arkusz oceny artykułu naukowego (Word 97-2003)
Review form of the scientific paper (Word 97-2003).
  Deklaracja o nie wystąpieniu konfliktu interesów (Word 97-2003) .
Poleć nasze Zeszyty innym autorom.


Adres Redakcji:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Redakcja Zeszytów Naukowych, seria Biologia i Hodowla Zwierząt
ul. Kożuchowska 7, 50-631 Wrocław
Red. meryt.: dr hab. inż. Wojciech Kruszyński (Katedra Genetyki).Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
ul. Sopocka 23, 50-344 Wrocław
Dyrektor Wydawnictwa: dr Ewa JaworskaCopyright by Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Spis treści - Contens
 • Nowak B., Kruszyński W., Pawlina E.
  WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA PŁODNOŚĆ I PLENNOŚĆ LOCH ORAZ DŁUGOŚĆ LAKTACJI I CYKLU REPRODUKCYJNEGO
  THE INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON FERTILITY OF SOWS AND THE LENGTH OF LACTATION AND REPRODUCTIVE CYCLE
 • Skórko-Sajko H., Lipiński K., Tywończuk J., Minakowski D.
  PROFIL AMINOKWASOWY BIAŁKA ORAZ WARTOŚĆ POKARMOWA ZIELONKI Z RUTWICY WSCHODNIEJ (GALEGA ORIENTALIS LAM.) W ZALEŻNOŚCI OD FAZY FENOLOGICZNEJ
  AMINO ACIDS PROFILE OF PROTEIN AND NUTRITIONAL VALUE OF FODDER GALEGA (GALEGA ORIENTALIS LAM.) DEPENDING ON THE PHENOLOGICAL STAGE
 • Kovalchuk O., Rekovets L.
  EWOLUCJA I PALEOEKOLOGIA FAUNY RYB SŁODKOWODNYCH W GÓRNYM PALEOCENIE - DOLNYM EOCENIE EUROPY WSCHODNIEJ
  EVOLUTION AND PALEOECOLOGY OF FRESHWATER FISH FAUNA IN THE UPPER PALEOCENE - LOWER EOCENE OF EASTERN EUROPE

 

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016